Propera Assemblea General de Socis

En data 18/05/2018 esta previst celebrar l’Assemblea General de Socis amb els principals
punts del ordre del dia:

·Presentació i aprovació en el seu cas de la memòria d’activitats i económica de 2018.
· Presentació dels objectius pels propers 2 anys, gestions i activitats plantejades i
presentació i aprovació si s’escau del pressupost per 2019.
· Renovació o reelecció dels càrrecs de la junta directiva.

Us animem a asistir i/o a fer-nos arribar els vostres suggeriments i propostes per aquesta nova
etapa