Acta Assemblea General Extraordinària de l’Associació Atenció Precoç Solidària – Junts Podem

Convocats en Assemblea General Extraordinària el dia 11 de desembre de 2020,  amb l’assistència telemàtica de 13 socis i sòcies dels 88 del total actual, s’inicia l’Assemblea en segona convocatòria a les 18:30 amb la següent ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 
 2. Informació de la situació d’acompliment dels objectius fixats a la darrera assemblea a  juny de 2020. Malgrat les gestions realitzades el traspàs a la xarxa pública no s’ha assolit. 
 3. Acord  sobre el lliurament d’un document a les parts que haurien d’arribar a establir el conveni de traspàs.
 4. Plantejament sobre la continuïtat o dissolució de l’Associació. Establir objectius per 2021 en el cas de decidir la continuïtat.
 5. Torn obert de paraules.

 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

S’aprova per unanimitat de tots els presents l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2020.

 

 

 • Informació de la situació d’acompliment dels objectius fixats a la darrera assemblea a  juny de 2020. Malgrat les gestions realitzades el traspàs a la xarxa pública no s’ha assolit. 

 

Es recorda que a l’existir diversos serveis públics que ofereixen Atenció Precoç a Oruro, així com alguns serveis privats, (en ambdues situacions amb professionals formats en el nostre centre), va disminuir la demanda d’atenció al CRAP i el mes de juny es va suspendre el finançament a KJ. Es va continuar treballant en la proposta, ja formulada l’any 2019, de transferir  el personal i la  infraestructura a l’administració Pública.

La Conxa informa de les diferents gestions i converses mantingudes amb i entre el director de l’Hospital Walter Khon, la Junta directiva de Khuskan Jaku (KJ) i la Dra. Terceros, representant nostra a Oruro,  amb aquest objectiu. 

El resultat  no ha estat positiu fins ara perquè la junta de KJ no està d’acord en fer la transferència a l’Administració Pública de la infraestructura si no s’ofereix un contracte fixe (en diuen un ”ítem”) als seus components. L’oferta actual és un contracte d’un any “en línia” (equivalent aproximat al de prestació de serveis nostre amb possibilitat de renovació anual).

Sí es manté l’acord entre KJ i Walter Khon per la utilització de 2 sales del CRAP pels professionals  de WK en tant no disposen d’espais propis.

 

 

 • Acord  sobre el lliurament d’un document a les parts que haurien d’arribar a establir el conveni de traspàs.

 

Seguint els acords de l’assemblea anterior  s’ha elaborat un document per lliurar als Departaments de Salut, d’Educació i a Khuskan Jaku. Es fa lectura parcial i es comenta el seu contingut. Adjuntem el document. 

 

 

 • Plantejament sobre la continuïtat o dissolució de l’Associació. Establir objectius per 2021 en el cas de decidir la continuïtat.

 

Es recorda que a la darrera assemblea es va acordar: “Convocar una Assemblea Extraordinària a novembre o desembre per tal d’analitzar la situació i establir la continuïtat i els objectius específics per 2021”.

S’informa que en aquest semestre, seguint els acords de la darrera assemblea, s’ha continuat   donant suport a la formació dels professionals d’Atenció Precoç d’Oruro, informant-los de Jornades i cursos en línia i aconseguint inscripció gratuïta als interessats en participar-hi.  També s’ha facilitat contacte entre professionals d’Oruro que demanaven suport  específic i experts professionals d’Espanya. 

Es recorda que aquesta línia de suport a la formació a distància ha existit sempre, i professionals i socis com la Marisa Frontera, la Sonsoles Perpiñan, la Merche Ruiz, la Maria José del Río, la Conxa Bugié, la Montse Daura i la Isabel Ferrer entre d’altres, han donat aquest suport  a través de videoconferències, intercanvi de material, proposta de protocols… amb diferents professionals d’Oruro. 

S’acorda:

 • La continuïtat de l’Associació pel 2021 mantenint els objectius de suport a la formació i pràctica professional, ampliant si és possible la “cartera de professionals”  que vulguin participar en activitats de formació, intercanvi i/o acompanyament a professionals i institucions públiques de Salut i d’Educació a Oruro per tal de donar suport preferent a l’Atenció Precoç Pública a Oruro i promoure la seva qualitat. 
 • Se suspèn el cobrament de quotes de les sòcies i dels socis a partir d’aquest mes de desembre, al tenir actualment un romanent de 8.000 euros. 

Aquest fons es destinarà a:

 1. potenciar les activitats formatives
 2. projectes finalistes a nivell institucional que facilitin la millor atenció precoç  com material informàtic específic o de rehabilitació
 3. ajudes puntuals individuals per nens o nenes amb discapacitat. 

Si sorgís algun projecte a què es considerés important donar suport i calgués més finançament es podria demanar una aportació finalista a la Fundació DAMM i/o també als socis i sòcies. 

 • Analitzar la situació de la nostra Associació a l’Assemblea General Ordinària que se celebri el juny del 2021.

 

 

 • Torn obert de paraules.

 

Ens felicitem per les festes de Nadal i valorem molt positivament l’esforç de la presidenta de la nostra Associació i totes i tots li mostrem la nostra confiança en la seva gestió amb les nenes i nens amb discapacitat que realment són els més vulnerables de la nostra societat i als que donem suport econòmica i professionalment.

Se aixeca la sessió,

 

La secretària   Vist i plau
Adoración Moreno

La presidenta
Conxa Bugié Albaladejo

Castellví de Rosanes,  11 de desembre de 2020